فال

برای گرفتن این فال باید چهار کارت داشته باشید که روی هر کدام از آنها یکی از حروف " آ ب ج د" نوشته شده باشد. بصورت تصادفی از میان آنها یکی را انتخاب کنید و این عمل را سه بار انجام دهید. از میان جدول ذیل حروف انتخاب شده را پیدا کنید و فال خود را بخوانید...

 

آ د ب آ ب د آ ب ب آ ب ج آ د آ آ ج آ آ ب آ آ آ د آ آ ج آ آ ب آ آ آ
ب آ ج ب د ب ب د د ب آ د ب د آ ب آ آ ب آ ب ب ب د ب ب ج ب ب آ ب ب ب
ج د د ج ب د ج آ ب ج ب ج ج آ ج ج د آ ج ج د ج ج ب ج ج آ ج ب ب ج د ب
ج د ج د ج د د ج ب د ج آ ج آ د د د ب د ج ج د ب ج د د د د د آ د ب د
د ب ب د آ ب ب ج ب آ ج ب ج ب آ د ب آ ب ج ج آ ج ج آ د د ج ج ج د آ د
lllllllllllllll lllllllllllllll ب د ج آ د ج د آ آ د آ ج ب ج آ آ ج د ب ج د د د ج ج آ آ

 

اسفند 12 بهمن 11 دی 10 آذر 9 آبان 8 مهر 7 شهریور 6 مرداد 5 تیر 4 خرداد 3 اردیبهشت 2 فروردین 1  
1+12 1+11 1+10 1+9 1+8 1+7 1+6 1+5 1+4 1+3 1+2 1+1 فروردین 1
2+12 2+11 2+10 2+9 2+8 2+7 2+6 2+5 2+4 2+3 2+2 2+1 اردیبهشت 2
3+12 3+11 3+10 3+9 3+8 3+7 3+6 3+5 3+4 3+3 3+2 3+1 خرداد 3
4+12 4+11 4+10 4+9 4+8 4+7 4+6 4+5 4+4 4+3 4+2 4+1 تیر 4
5+12 5+11 5+10 5+9 5+8 5+7 5+6 5+5 5+4 5+3 5+2 5+1 مرداد 5
6+12 6+11 6+10 6+9 6+8 6+7 6+6 6+5 6+4 6+3 6+2 6+1 شهریور 6
7+12 7+11 7+10 7+9 7+8 7+7 7+6 7+5 7+4 7+3 7+2 7+1 مهر 7
8+12 8+11 8+10 8+9 8+8 8+7 8+6 8+5 8+4 8+3 8+2 8+1 آبان 8
9+12 9+11 9+10 9+9 9+8 9+7 9+6 9+5 9+4 9+3 9+2 9+1 آذر 9
10+12 10+11 10+10 10+9 10+8 10+7 10+6 10+5 10+4 10+3 10+2 10+1 دی 10
11+12 11+11 11+10 11+9 11+8 11+7 11+6 11+5 11+4 11+3 11+2 11+1 بهمن 11
12+12 12+11 12+10 12+9 12+8 12+7 12+6 12+5 12+4 12+3 12+2 12+1 اسفند 12