خود را با سختی ها هماهنگ کنید تا به نتیجه دلخواه برسید .
اکنون هنگام انجام کارهای مهم .