نترسید و برای رسیدن به کامیابی از کارهای بزرگ
نترسید . اکنون خطرات از شما دورند .
حرفهای غیر منطقی و زور را از هیچ کس نپذیرید .