اگر با توجه به فرعیات دچار انحراف نشوید
خوشبختی و موفقیت حتمی است .