رکود و شرایط نا مناسب در پیش از برتری خود را به
دیگران ثابت کنید . تا اعتماد بزرگترها و افراد مهم ر
جذب کنید . شادی در پیش است .