روابط دوستانه خود را تقویت کنید . اگر خود را قوی
و با اراده می بینید برای ریسک کردن تردید نکنید
برای نتیجه مطلوب ریسک لازم است .