با جلب اعتماد افراد یا فرد مهم زندگی به تمام
نیتهایتان دست میابید.
برگشت از راه نادرست در هر لحظه به نفع شماست.