روابط اجتماعی خود را توسعه دهید تا به شایستگی
 دست یابید . راه را ادامه دهید و تغییر ندهید تا موفقیت
 حاصل شود .