فکر کردن در مورد مسئله مهم و به تفکرات صحیح
عمل کردن از شکست و سر افکندگی جلو گیری می کند
قبل و بعد از انجام کارها به آن فکر کنید.