با اتحاد با شریکتان از ضربه ها و ناملایمات
جلوگیری کنید . و احتیاط را فراموش نکنید .