همه چیز به نفع شماست ولی تنها چیزی که
می تواند همه پلهای پیش رویتان را خراب کند
بی احتیاطی است . بچگی نکنید و زیرک باشید .