ول خرجی نکنید و اگر می توانید خود داری
کنید به زودی به اندوخته شخصیتان احتیاج پیدا
خواهید کرد .