نسبت به رفتار اطرافیان دقیق باشید و هر عملی
را که از آنان می بینید نقد کنید گاهی اوقات
سیر کردن گرسنگان فقط برای ثواب نیست و
جنبه خود نمایی دارد !!