دست نگه دارید و برای انجام کارهای مهم منتظر شرایط مناسب بمانید .