افرادی را که می توانند حتی کوچکترین اثر مثبتی
در زندگیتان داشته باشند از دست ندهید .
به ظاهرتان اهمیت دهید . راهی را که
عقل فرمان می دهد انتخاب کنید .