وقت آن است که به جزییات زندگی بپردازید و
فکر از اهدافتان برندارید .