راستگو باشید و تردید نکنید .
در حال حاضر تحت قدرت یک نیروی عظیم
ماورایی قرار دارید که به شما کمکی
غیر قابل تصور خواهید کرد . فقط
کافی است که قدم بردارید .