اگر در کارهای بزرگ با مخالفت روبرو هستید
به امور کوچک بپردازید تا شرایط مناسب
برای امور بزرگتر فراهم شود و مخالفته
رفع شود .