سفری در پیش دارید که احتمالا کاری است
سرعت عمل به خرج دهید و خانواده ر
فراموش نکنید .