رو در بایستی را کنار بگذارید و در عین نگه داشتن
صمیمیت و احترام دست از افراط و بخشش های
بی مورد بردارید تا از خطا دور شوید .