مان ریسک است . ازدیاد مال و ثروت .
بدست آوردن اموال جدید .