حق خطا کاران را کف دستشان بگذارید و از
از گذشت بی مورد دست بردارید .
شرایط تان را برای دیگران توضیح دهید ت
بتوانند درکتان کنند .