برای مردان : از ازدواج با زنان بی حیا و
ستیزه جو بپرهیزید .
برای زنان : رفتارتان را با شرایط وفق دهید .