شرایط شما سخت است
و نیاز به عمل دارد نه سخنی که همراه با
عمل نیست .