رفتارتان را با کسی که روزیتان از جانب اوست درست
کنید زیرا هر چه قدر هم که جابجا شوید
کسی مثل او پیدا نمی کنید .