دوره سختی را می گذرانید و بعد از آن به موفقیتهای بزرگ
دست میابید . منتظر بمانید تا آبها از آسیاب بیفتد .
با اطرافیانتان با احترام برخورد کنید .