از هر اتفاق بدی نهراسید زیرا این اتفاقه
همیشه نشانه بدی نیست و شروع
روزهای بهتری برای شماست .