خود را با هر شرایطی هماهنگ کنید و
در هر شرایطی سروری کنید نه بردگی .
در رابطه با کسی که می خواهید با او
ازدواج کنید بیشتر تحقیق کنید .