سعادت ، پیشرفت و موفقیت.
بعد از اتفاق خوب انتظار اتفاق بد را هم
داشته باشید و نترسید زیرا این اتفاقهای
بد گذراست .