با شخص جدیدی آشنا خواهید شد که به
نفع شماست .
پیشرفت در مسائل کوچک وجود دارد .