ملاقات خوبی در پیش دارید .
پول و سودی که انتظارش را می کشید کمی دیر تر
به دستتان خواهد رسید .
حرکت در هر زمینه ای به نفع  شماست .