زمان خوبی برای ریسک و انجام کارهای
بزرگ است از انجام چند کار به طور همزمان
 نترسید زیرا می توانید آنها را به خوبی
انجام دهید .