با احتیاط رفتار کنید تا با مخالفت دیگران مواجه نشوید
مخالفتها نشانه بی علاقگی اطرافیانتان نیست .
با آرامش پیش روی کنید . کامروایی در پیش است .