از مکانهایی که در آنها قوانینی اجرا می شود
که شما نمی توانید آنها را رعایت کنید
دوری کنید. روزهای خوبی در پیش است .