موفقیتهایی که در پیش دارید اندک و کوچک اند
مگر اینکه اراده تان را قوی کنید .
واقع بین باشید و از بلند پرواریهای بی نتیجه
دست بردارید .