با انسانی آگاه و باتجربه مشورت کنید و دستوراتش ر
انجام دهید تا به موفقیت دست یابید .
برای هدف برنامه ریزی کنید موفقیت بدون برنامه
ممکن نیست .