دوباره نیت کنید و فال بگیرید اگر خوب بود هیچ
مشکلی رخ نخواهد داد .
به دوست و همراهانی نیاز دارید تا به آرامش برسید
با راستی پیش بروید تا خوشبختی غیر منظره ای
نصیبتان شود .