فال

تاریخ تولد درخت تاریخ تولد درخت
1 فروردین 1 مهر
2نا 12 فروردین 2 تا 11 مهر
12 تا 21 فروردین 12 تا 21 مهر
22 تا 31 فروردین 22 مهر تا 1 آبان
1تا 10 اردیبهشت 2 تا 20 آبان
11 تا 24اردیبهشت
25 اردیبهشت تا3 خرداد 21 تا 30 آبان
4 تا 13 خرداد 1 تا 10 آذر
14 تا 23 خرداد 11 تا 20 آذر
24 خرداد تا 2 تیر 21 تا 30 آذر
3 تیر 1 دی
4 تا 13 تیر 2 تا 10 دی
14 تا 23 تیر 11 تا 21 دی
24 تیر تا 3 مرداد 22 دی تا 4 بهمن
4 تا 13 مرداد 5 تا 14 بهمن
14 تا 22 مرداد 15 تا 19 بهمن
23 مرداد تا 1 شهریور 20 تا 29 بهمن
2 تا 11 شهریور 30 بهمن تا 9 اصفند
12 تا 21 شهریور 10 تا 19 اسفند
22 تا 31 شهریور 20 تا 29 اسفند