فال

 

منصف – دوستدار آرامش و انضباط – اهل معنویات – علاقمند به کارهای مذهبیدارای تخیلات زیاد – گویی ضمیر ناخود آگاهشان دائم در حال فعالیت استاغلب از حس ششم برخوردار است – گاه حساس و گوشه گیر است – در ارتباط با دیگران ، اغلب سازگار و موافق است – در کار زود تغییر فکر و تغییر جهت می دهد – گاه افکارش منطقی به نظر نمی آید – بیشتر تابع احساس است تا منطقآدمی خوب ، اما رند و ناقلا است – به سکس علاقمند است – در عشق ، دارای صبر بسیار است – اهل عمل ، اما خیالباف است – باریک بین و دقیق ، اما اهل حاشا است – گاه نا امید و غمگین است – به نوجوانان علاقمند است ، به همین دلیل ممکن است شغل معلمی را برگزیند – داستان پرداز است و به موسیقی و رقص ، علاقمند است – در عین حال ، آدمی جذاب و باهوش ، بی خطر و صمیمی است – طالب تشویق و حمایت است – به دنبال کسی است که بتواند به او تکیه کند – اغلب دارای روحیه ای متغیر است – در عین صبور و آرام بودن گاه تند و سوزنده است و ...

 

ثابت قدم- جدی – عاقل – تودار – بی غرض و با وجدان – بسیار حساس – علاقمند به ارتباط با افراد فهیم و دانشمند – اهل مشارکت – خونسرد – رک گو – قدر شناسپر تحرک و فعال – دائم در حال تغییر – گاه سر به هوا و هواس پرت – کنجکاو در امور – مشاوری خوب برای دوستان – ولخرج ، اما حسابگر – خود متکی – منطقی ذاتاً انسان دوست – ثابت قدم در افکار و عقیده – گاه افکار دیگران را می خواند – طالب زندگی آرام و در ازدواج احساس آرامش می کند – از آینده و دوران پیری ترس دارد – گاه مغرور و خود رای – بلند پرواز و آزادی خواه استاغلب از حس ششم خود استفاده می کند – از سر در گم کردن دیگران لذت می بدرفیق دوست است و دوستان زیادی دارد – از تعریف و تمجید ، خوشش می آید ، اما انتقاد پذیر است – گاه رمانتیک و خیال پرداز است – اغلب منافع خود را به خاطر دیگران نادیده می گیرد – دوستی او عمیق است – در ازدواج وسواس زیادی نشان می دهد – علاقه و عشق خود را بروز نمی دهد و ...

 

وقت شناس – لایق و کاردان – دارای اعتماد به نفس – سرد مزاججاه طلب – طالب مقام و ثروت – محتاط و ملاحظه کار – گاه لجباز انتقامجواغلب خونسرددر امور اجتماعی و شغلی – جدی و فعال – با ثبات – با ارادهبا انضباطمقلد و مذهبی – گاه مغرور و بد عنق – در معامله زیرک – قدر شناس و خجالتیدر امور جنسی سرد – در ظاهر آرام و در باطن خروشان – گاه خشک و دارای زبان نیش دار – اغلب مهربان و سازگار – تودار – حسود – گاه بدبین – قدرت طلب و خانواده دوست – بیزار از طلاق و جدایی – احساس مالکیت نسبت به همسرپر تحمل و دارای پشتکار – اغلب از تجربه های خود و دیگران استفاده می کند اغلب سود جو و پول دوست است – از اسراف و ولخرجی بیزار است – مخالف تجملات است – اغلب جوانتر از سنش به نظر می رسد – از حافظۀ خوبی برخوردار است – دوست دارد مورد احترام واقع شود و ...

 

مستقل خودمختار – با اراده – با هوش – با نشاط – سازگار – علاقمند به تعلیم و تربیت – کنجکاو – خوش شانس – حق طلب – خون گرم – با معلومات – طالب ورزش و شهرت – اهل زد و بند – علاقمند به سیر و سفر – با هوش و اهل تجربهاجتماعی – انعطاف پذیر – چالاک و پر انرژی – علاقمند به معاشرت و دوستیگاه فراموشکار – طالب آزادی – مستعد فرار از مسئولیت – علاقمند به تنوع و تغییر شکل – گاه دعوایی و زود رنج – گاه کم توجه و بی دقت – بی اعتنا به سکس و بی علاقه به ازدواج – گاه بی انضباط و بد زبان و ولخرج – اغلب خوش گذران – مهمان دوست – گاه کنجکاو و اهل پرسش و پاسخ و ...

 

قوی مصمم و با اراده –دارای اعتماد به نفس – زنده دل – حاضر جواب – باهوشحساس و خجول – ورزشکار – پر انرژی – در ظاهر آرام و در باطن خروشانعلاقمند به علوم ماوراءالطبیعه و مسائل مرموز – کنجکاو و تودار – قوی در امور جنسی – دارای شخصیت پیچیده – قاطع در کار و عمل – علاقمند به اسرار حیات و جهان – دارای حس ششم خوب – با وقار – شجاع – منطقی – بیزار از دروغقابل اعتماد – علاقمند به کشف رازهای دیگران – کمال گرا – دارای توان و قدرت روحی خوب – بلند پرواز و دارای افکار تخیلی و ایده آل – زنان زیبا و طناز – حسود – جاه طلب – بیزار از اشخاص ضعیف النفس – مایل به نصیحت کردن به دیگران – پدری فداکار و مهربان و ...

 

با فکر – معاشرتی – با انصاف – خوش مشرب – خوش بین – صادق و درستکار – آرام و متین – منطقی – عقل گرا – اهل اعتدال و میانه روی – در اغلب امور دارای معلومات و صاحب نظر – کنجکاو و جستجوگر – جذاب – خوش سلیقه – خوش زباننکته سنج – موقر و خجالتی – گاه لجباز و بد پیله – رفیق دوست – مشاوری خوب برای دوستان و اقوام – اهل مساوات و برابری – علاقمند به امور قضاییطرفدار هنر و ادبیات – علاقمند به رنگ آبی – حامی و همسری وفادار – طالب پیشرفت همسر – ساده و بی ریا – شنونده ای خوب برای درد دل شما – منظم و مرتب – زن دوست – همسرش را بیش از فرزندش دوست دارد – اغلب فعال و گاه تنبل اغلب با گذشت و سازشکار – گاه انتقامجو و ...

 

فهیم دانا و باهوش – منظم و دقیق – دل رحم و با محبت – صبور – قانع – مودبخود کفا – دور اندیش – طرفدار قدرتمندان – سالم و تندرست – خوش تیپ – خوش سخن – وظیفه شناس – فعال – سود جو – اهل سازش – سرمایه طلب – بد پیله در کار – گاه زود رنج و خرده گیر – اغلب خون سرد و خود دار – دارای قدرت درک خوب – کمال گرا – مراقب سلامت خود – متکی به نفس – قابل انعطاف – میانه رواهل انتقاد – با شرم و حیا – طرفدار قانون – اهل عمل – اغلب در کودکی مبصر کلاس – در بزرگسالی ، مدیر و رئیس و غیره – در کارها حواس جمع – مچ گیر افراد – جدی و با انضباط – تاثیر پذیر از تعریف و تمجید دیگران – طالب همسر و عشق واقعی – در جوانی درسخوان و دارای حافظه ای خوب و ...

 

قابل اعتماد – با محبت – مودب و مورد احترام  مردم – بی غرض – بی تعصب – صادق و راستگو – ثابت قدم – قوی و با اراده – فعال – قدرتمند – حق طلب – طالب شهرت – شیک پوش – مهمان نواز – اغلب سر حال و بشاش – گاه مغرور و گاه جاه طلب – گاه خودبین – با جرات و شهامت – آمادۀ انجام هر کاری – خون گرم – دست و دلباز – بی کینه – پر تحمل اما سرکش – مدافع خویشان و اطرافیان – در دوستی صادق و بی ریا – اغلب مظلوم و آرام – گاه پر خشم و طوفانی ، به خصوص اگر به شخصیت او لطمه وارد شود – اینان افرادی پر انرژی – سریع الانتقال – نظز بلند – طالب مدیریت و رهبری – علاقمند به موسیقی وهنر – باوقار – خوش مشرب – بیشتر پیرو عقاید خود – در عشق پاک باز – پدر یا مادری خوب و مهربان – در مقابل چاپلوسی ، درمانده – اغلب در جمع ، ستارۀ مجلس و ...

 

 

خوش پوش – خوش برخورد – معاشرتی – مادیگرا – ثروت طلب – صرفه جو و دور اندیش – صمیمی و وفادار – اغلب پشتیبان فامیل – رک گو- گاه مغرور و خودخواه – تودار – اهل ریسک نیست ، مگر پای عشق در میان باشداهل ولخرجی نیست ، مگر پای غرور در میان باشد – در امور شغلی ، فعال و پر طاقت – با انصاف – حساس – اغلب منزوی و خجالتی – طالب عتیقه و اشیاء کهنه و قدیمی – بیزار از انتقاد و تمسخر – گه نیازمند نصایح دیگران – مهمان دوستعاشق خانه و خانواده – طالب زندگی زناشویی – فرزند دوست – وفادار و مطیع همسر ، اهل قهر و آشتی – گاه رویایی – دارای خلق و خوی متغیر – غمگین در روزهای ابری – شادمان در شبهای مهتابی – گاه آرام و گاهی طوفانی – یک آشپز خوب – عاشق گل و گیاه و ...

 

باهوش سریع الانتقال – کنجکاو – پر انرژی – طالب کارهای فکری – عاشق حرکتزود جوش – شوخ طبع – قابل انعطاف – اهل مطالعه – طرفدار دوستی با افراد باهوش – علاقمند به تغییر و تحول – علاقمند به غذاهای تند – هنر دوست و هنر پیشه – بی ثبات – دارای شخصیت دوگانه و گاه چندگانه – دمدمی مزاج – غیر حسود – بدقول –  اهل زخم زبان – گاه لجبازطالب علم و دانستن – گاه بی قرار – کم حرف – آب زیر کاه – معاشرتی و علاقمند به مسافرت – مایلند مرموز جلوه کنند و کسی از کارشان سر در نیاوردافرادی زرنگ اما سر به هوا – خود را با هر محیط و شرایط وفق می دهند – با سلیقه و شیک پوش – دارای قدرت فکری خوب – بیزار از تقلب – گاه شاد و گاهی غمگین – گاه پر حرف و گاهی ساکت و کم حرف و ...