برای گرفتن این فال باید چهار کارت داشته باشید که روی هر کدام از آنها یکی از حروف " آ ب ج د" نوشته شده باشد. بصورت تصادفی از میان آنها یکی را انتخاب کنید و این عمل را سه بار انجام دهید. از میان جدول ذیل حروف انتخاب شده را پیدا کنید و فال خود را بخوانید...

 

آ د ب آ ب د آ ب ب آ ب ج آ د آ آ ج آ آ ب آ آ آ د آ آ ج آ آ ب آ آ آ
ب آ ج ب د ب ب د د ب آ د ب د آ ب آ آ ب آ ب ب ب د ب ب ج ب ب آ ب ب ب
ج د د ج ب د ج آ ب ج ب ج ج آ ج ج د آ ج ج د ج ج ب ج ج آ ج ب ب ج د ب
ج د ج د ج د د ج ب د ج آ ج آ د د د ب د ج ج د ب ج د د د د د آ د ب د
د ب ب د آ ب ب ج ب آ ج ب ج ب آ د ب آ ب ج ج آ ج ج آ د د ج ج ج د آ د
lllllllllllllll lllllllllllllll ب د ج آ د ج د آ آ د آ ج ب ج آ آ ج د ب ج د د د ج ج آ آ