زمان در کارتان بسیار شرط است با فکر و
عجله عمل کنید . تردید شما را ویران خواهد
کرد خودتان حرکت کنید موفقیت با شماست .