فروتنی و تواضع برای نتیجه مطلوب لازم است .
از انجام کارهای بزرگ نترسید .