به روابط و شخصیتها نگاه کنید آنچه را می خواهید
خواهید یافت .
رفتار های بی مناسبت و ناشایست دیگران ر
فراموش نکنید .