برای رسیدن به هدف حدو حدود خود را رعایت کنید
و با احتیاط پیش بروید و هر چه سریعتر کسانی را که
پا از گلیمشان دراز تر کرده اند ادب کنید .