موفقیت از آن شماست  چشمها به طرف شما بر
می گردد.
آینده روشن پیش روی شماست.