صبر کنید و منتظر بمانید اکنون زمان سکون
است . و تا مدت کوتاهی به جز انتظار هیچ کار دیگری
به نفعتان نیست .