مخالفتهایی که با شما می شد از بین رفته
و زمان آزادی شما فرا رسیده هر هرکتی به نفع
شماست . ملاقات در پیش دارید .