در شرایط سخت انسانهای شجاع و وفادار را
محک بزنید نه اینکه از ترس همه چیز را رها
و فراموش کنید . اراده شما فرشته نجات شماست .