با ثبات قدم ثابت کنید که بزرگ هستید .
اکنون زمان مناسبی برای ازدواج است .