راههای خوبی پیش رو دارید و موفقیت بی
شکی پیش رو دارید ولی از ادامه راه خسته
نشوید زیرا همه چیز را از دست خواهید
داد .